Zemlja

Parcela na kojoj se nalazi rezidencija ima formu skoro pravilnog pravokutnika sa stranama cca 75 x 135 metara i površinom malo više od 1 hektara. Sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane rezidenciju okružuje šuma. 100 m od jugoistočne granice počinje selo Knapići, u kojom stanuje cca 12 ljudi. Uzduž jugozapadne granice parcele (duža strana pravokutnika) prolazi put Labin-Koromačno na koji izlazi unutrašnja cesta parcele.

Osam parcela, različitih površina za gradnju, raspodjeljene su u 2 reda sa sjeverozapada prema jugoistok, uzduž ceste, po četiri parcele u svakom redu.

Površine parcela prikazane su u tablici:

Parcela

Površina (m2)

A

1.225

B

1.171

C

986

D

856

E

1.421

F

1.643

G

1.400

H

1.300

Ukupno

10.002


Sve parcele imaju reljefni pad s visinskom razlikom od 3 do 6 metara. Suglasno reljefu izgrađeni su potporni zidovi uređeni prirodnim kamenom. Plodan sloj je dosta tanak, praktički odmah počinju stjenovite naslage – domaći vapnenac od kojeg su izgrađeni svi stari gradovi u Istri. Cesta na parcele ima pad 12%. Potporni zidovi ceste su ozidani kamenom. Na svakoj parceli planiran je parking za 3-4 vozila.

Nazad na lokaciju

Google map